За Нас


aboutus01
Извършваме геодезическо заснимане на сгради и съоръжения и нанасянето им в кадастралната карта или картата на възстановена собственост.

Трасиране на имоти, теренно-ситуационни заснимания с прецизни двучестотни gps приемници, което определя бързината и качеството.

Фирма ГЕОДЕЗИЯ 97 е създадена през януари 1997 г. със седалище гр. Русе.

Едноличен собственик на фирмата е инж. Драгомир Драганов.

Основен предмет на дейността е геодезия, кадастър , GPS измервания и всички други геодезически дейности, дейности по КВС Тутракан и  КВС Главиница

Фирмата разполага със съвременна геодезическа техника – Двучестотни GPS приемници, Тотални станции и дигитални нивелири.

През последните години дейността е свързана с изработване на кадастрални планове в цифров вид, кадастрални карти.

Фирмата членува във всички браншови организации.

Притежава сертификат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Сертифицирана е по ISO 9001:2008