Услуги

Извършвани Дейности

● Кадастър
● Предоставяне на административни услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри:

  • Скици на поземлене имоти;
  • Скици на сгради;
  • Схеми на самостоятелни обекти;
  • Удостоверение за наличие или липса на данни

● Изработване на ПУП
● Проектиране
● Геодезически услуги
● Прецизни GPS измервания


 

 Схеми